2015.9.6 - 2015.10.4

-
Takahiko Kamiyama, Hidekado Goto, Shizune Shiigi, Miyuki Yamashita|Furerume -Sight Touching-
-
Receprion for the Artist 2015.9.6 6:00-8:00

furerume